חוזר 6 2015: היערכות לסוף שנת המס 2015

 

 

לקראת תום שנת המס, מומלץ לדעת שעד סוף השנה (31.12.2015) ניתן להפקיד לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות כאשר על חלק מהפקדות אלה ניתן לקבל החזרי מס!

החזרי המס מתבטאים בניכוי מההכנסה (הוצאה המפחיתה את נטל המס) ובזיכוי מס (הפחתה ישירה מהמס לתשלום).

להלן נתונים לגבי הטבות המס לשנת 2015 בחיסכון באפיקים השונים:

קרן השתלמות

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                                263,000 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      18,410 ₪ שנתי

משכורת מירבית לשכיר/בעל שליטה שההפרשה בגינה פטורה ממס     15,712 ₪ לחודש

קופת גמל

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                                208,800 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      33,408 ₪ שנתי

משכורת מירבית לשכיר בעל שליטה שבגינה ניתנת הטבת ממס           37,040 ₪ לחודש

 

שונות

אנו ממליצים לעצמאים לשלם למוסד לביטוח לאומי, עד 31.12.2015 גם את מקדמת 12.2015, כך שהיא תיכלל בתוך ניכויי המס של שנת המס 2015!

נישום זכאי לפטור מדורג מהריבית כפי שמפורט להלן:

  • תשלום עד תום החודש הראשון שלאחר שנת המס- פטור מלא מריבית והפרשי הצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השני שלאחר שנת המס- פטור ממחצית הריבית והפרשי ההצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השלישי שלאחר שנת המס- פטור מרבע הריבית והפרשי הצמדה.

נישום שביקש להקטין את המקדמות שנקבעו לו, ובסוף השנה מתברר שהקטנת המקדמות לא הייתה מוצדקת, יחוייב בריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס ועד התשלום בפועל.

  


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.