ימי מחלה

 תאריך עדכון: 29.09.2016

 

עובד זכאי ליום וחצי דמי מחלה לכל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. זה אומר 18 ימים בשנה.

אין אפשרות לצבור יותר מ-90 ימי מחלה, לאחר ניכוי התקופה שבגינה קיבל העובד תשלום.

חודש עבודה מלא הוא 25 ימי עבודה ובמקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע, חודש מלא יחשב 21.66 ימים.

 

שיעור דמי מחלה

עובד שנעדר מעבודתו בגלל מחלה לא יקבל תשלום מלא מהיום הראשון למחלתו.

לפי הקבוע בתקנות, (להוציא עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים שונים בתוכנם) זה החישוב הנהוג:

על היום הראשון למחלה – לא זכאים לתשלום

על היום השני  - מחצית הסכום

על היום השלישי – מחצית הסכום

החל מהיום הרביעי – יקבל העובד תשלום מלא

  

 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.